Novinky z Hulína

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE MĚSTA HULÍNA 2014 - 2020

Bohužel za slabé účasti občanů se uskutečnilo projednávání plánu rozvoje. Program je dostupný na www.hulin.cz ze zápisu vybíráme dotazy ze strany zástupců ČSSD:

Pan Radek Navrátil (radní a zastupitel města)

Zdůraznil důležitost takového dokumentu pro rozvoj města, vznesl dotaz, zda bude probíhat v průběhu realizace aktivit dle programu opakované dotazníkové šetření, ze kterého by byla patrná odezva obyvatel, např. změny priorit apod.

Pan starosta uvedl, že se této možnosti nezříká, ale je bohužel k podílu občanů na takových průzkumech skeptický (viz návratnost dotazníků do 10%, účast na dnešním jednání, účast na veřejných zasedáních zastupitelstva, příp. na veřejných projednáních jednotlivých fází zpracování územního plánu apod.). V kapitole B. 5 Podpora a realizace programu tato činnost konkrétně uvedena není, ale může být zohledněna ve výroční zprávě předkládané zastupitelstvu, kde budou navrženy podmínky pro aktualizaci programu nebo zastupitelstvo při projednávání této zprávy může uložit i znovuprovedení dotazníkového šetření.

Paní Pšejová uvedla, že dle jejích zkušeností se strategickým plánováním a prováděním dotazníkových šetření v jeho průběhu nízká účast není nic negativního, vždy odpovídají spíše negativně naložení respondenti, je možno předpokládat, že ti co neodpověděli, jsou spokojeni. Opakované dotazníkové šetření nemusí být provedeno v celém rozsahu, ale jen pro určitou skupinu obyvatel nebo jen k určité oblasti života ve městě.

 

Pan Jan Slanina (člen pracovní skupiny)

Spíše jen poznamenal k pojmu životní prostředí, že je spojováno hlavně se zelení, ovzduším, vodou a půdou, ale v kontextu s programem rozvoje je třeba ho chápat hlavně jako obytné prostředí (kompaktní zástavba). Dále uvedl, že byl překvapen konstruktivní odezvou občanů ke zpracování programu rozvoje v dotazníkovém šetření.

Popřál mnoho úspěchů s plněním a realizací tohoto programu i v dalším období, i když dojde ke změnám ve vedení města. Ze svých zkušeností navrhuje před realizací jednotlivých aktivit pečlivě zvažovat, k čemu bude užívána, jaký typ (např. při výstavbě nové sportovní haly), je potřeba se zamyslet i nad financováním (nejen investice, ale i provoz).